تبلیغات
ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻇﻬﻮﺭ - دکتر عباسی از استراتژی آمریکا در قبال اسرائیل می گوید
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ...